jueves, 24 de diciembre de 2015

Restauración de Punta Corveiro - Borneira


A CMVMC de Darbo está realizando actuacións de restauración no terreo da súa propiedade en Punta Corveiro – Borneira. O Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, clasificou esta parcela o 16 de abril de 2012 a favor dos veciños de Darbo. Esta resolución de clasificación admite que este terreo foi aproveitado consuetudinariamente en réxime de comunidade sen asignación de cotas polos veciños con casa aberta dende tempos inmemoriais.

Localización do terreo propiedade da CMVMC de Darbo en Punta Corveiro - Borneira.
A Punta Corveiro- Borneira foi ocupada ilegalmente durante os anos 80 e 90 do pasado século, e foi empregada durante anos para a acampada. Esta actividade, totalmente ilegal, degradou o espazo e deixou unhas fortes secuelas nunha zona con presenza de numerosas especies de plantas escasas na comarca de O Morrazo, ademais da degradación paisaxística e o impacto visual.

Vista da zona norte da parcela xa restaurada, sen cimentacións de formigón.
Ata o pasado mes de setembro aínda se conservaban as cimentacións de formigón realizadas para a instalación de caravanas e artefactos de acampada, así como dous pozos negros e un pozo de barrena. Estas cimentacións ocupaban uns 1.000 metros cadrados de superficie que impedían a colonización por parte da vexetación autóctona propia dos medios próximos ao medio mariño.

Vista xeral da parcela, despois do proceso de restauración. Decembro 2015.
As actuacións principais levadas a cabo con orzamento económico a cargo dos presupostos anuais da CMVMC de Darbo consistiron:

1) Roza de vexetación e eliminación de especies exóticas de carácter invasor (Real Decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras).

Zona norte do terreo en Punta Corveiro - Borneira coas cimentacións de formigón
e ao fondo as árbores da especie Platanus x hispanica eliminadas ao non ter un orixe autóctono. 
2) Apertura da zona de servidume de tránsito segundo Real Decreto 876/2014, eliminando as barreiras arquitectónicas e restauración xeomorfolóxica ao seu estado natural (restauración ambiental).

Linde oeste da parcela antes da actuación de restauración. Maio 2015.
3) Eliminación de muros e peches sobre o deslinde do Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) e dentro da faixa de 6 metros da servidume de tránsito.

Linde oeste da parcela despois da actuación de restauración. Decembro 2015.
4) Eliminación de cimentacións de formigón, pozos negros e outras instalacións dentro da propiedade da CMVMC de Darbo.

5) Recollida de residuos e traslado a Punto Limpo.

Recollida e acopio de residuos antes do seu traslado ao Punto Limpo. Decembro 2015.

6) Rexeneración natural da zona. 

A Punta Corveiro- Borneira está integrada dentro da proposta de creación dun Espazo Natural de Interese Local nos montes da Porteliña, da Vela, Areamilla, Barreiras, etc. situados na zona de Balea – Areamilla – Santa Marta.

Localización da parcela propiedade da CMVMC de Darbo en
Punta Corveiro - Borneira dentro da proposta de ENIL Punta Balea - As Barreiras - Santa Marta.

martes, 27 de octubre de 2015

Presentada a proposta conxunta de creación do ENIL "Punta Balea-As Barreiras-Santa Marta"

Atardecer dende a Punta Corveiro, espazo propiedade dos comuneiros/as de
 Darbo e integrado dentro da proposta de ENIL.
Hoxe presentouse no rexistro do concello de Cangas un escrito conxunto pola cal a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Darbo e a asociación Grupo de Anelamento Anduriña solicitan que se dean os pasos pertinentes para a creación dun espazo natural en Punta Balea, As Barreiras e Santa Marta.

Dende a CMVMC de Darbo e a asociación Anduriña vimos de promover a creación dun Espazo Natural de Interese Local nos montes da Porteliña, da Vela, Areamilla, Barreiras, etc. situados na zona de Balea – Areamilla – Santa Marta, dado que posúen unha extraordinaria riqueza natural e paisaxística.
  
Proposta de ENIL en Darbo, Cangas.

Esta zona destaca pola concentración de multitude de hábitats en moi pouca superficie dando lugar a unha gran riqueza natural e a unha alta diversidade biolóxica. Ocupa unhas 35 ha, das que a práctica totalidade son de propiedade comunal. Este lugar atópase en solo rústico catalogado como de Protección de Espazos Naturais dende 1990, polas normas complementarias e subsidiarias da provincia de Pontevedra.

Enseada do Rei, zona integrada dentro da proposta de ENIL.

Os comuneiros de Darbo decidiron en Asemblea incorporar os terreos propiedade da CMVMC de Darbo á proposta de creación do citado Espazo Natural de Interese Local.

Este espazo non é unha illa; atópase no extremo da franxa de territorio catalogado como de Protección de Espazos Naturais, antes citado, que vai dende aquí ata Cabo Home, pasando polas interesantísimas paraxes botánicas das dunas de Liméns e de Nerga - Barra, que actúan de corredor garantindo a entrada e o intercambio xenético das diferentes especies de flora e fauna.

As Barreiras, desembocadura do regato do Pontillón.

A figura de protección máis axeitada para á zona sería o Espazo Natural de Interese Local (dende agora ENIL), regulada polo Decreto 124/2005, do 6 de maio. A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, define a categoría de ENIL: “Por petición dos concellos e logo de informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, a Consellería de Medio Ambiente poderá declarar como espazos naturais de interese local aqueles espazos integrados no termo municipal, que polas súas singularidades sexan merecedores dalgún tipo de protección dos seus valores naturais”.

As vantaxes da declaración do ENIL para o pobo de Cangas son a dispoñibilidade dun espazo natural próximo ao casco urbano para a realización de actividades de lecer, beneficios para a saúde e o benestar, educación ambiental que se poden orientar aos escolares e resto de cidadáns, a creación de itinerarios e módulos didácticos de xeito que permita asistir a visitas guiadas nas que se amose a fauna e a flora da localidade na que viven e a defensa e conservación do Patrimonio. Esta riqueza biolóxica tamén se pode visualizar como unha fonte de recursos para a poboación. O turismo e as actividades recreativas constitúen na actualidade un dos usos máis habituais neste tipo de espazos situados no litoral. Por último, é unha vía para recibir axudas económicas posto que segundo se desprende do artigo 5º do Decreto 124/2005 os ENIL “poderán ter preferencia na obtención de axudas para a súa conservación e xestión”.

Zona de Outeiro Balea, Darbo.

Será preciso elaborar un proxecto de rexeneración integral e de uso do Espazo Natural corrixindo a tendencia actual de progresiva degradación.

O antigo edificio do matadoiro semella idóneo como aula de natureza, que sirva de centro de interpretación, onde se explique aos visitantes as características dos diferentes ecosistemas e as especies que se poden observar, introducíndoos no estudo do medio ambiente e amosándolles a enorme riqueza ecolóxica na procura dunha maior sensibilización cos problemas derivados da humanización do medio natural.

O extraordinario potencial deste espazo natural, tan próximo coma descoñecido, verase estragado de non decretarse unha axeitada protección e xestión dos seus recursos naturais e paisaxísticos.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Depósito de auga para a loita contra os lumes forestais


Estreamos nova infraestrutura para a loita contra os lumes forestais. Trátase dun novo depósito de auga para o reabastecemento de camións auto – bomba e outros vehículos do operativo de extinción de incendios.

Localízase na ladeira este da serra da Madalena, no camiño principal que sae en dirección norte dende o complexo educativo María Soliño á altura do Anguieiro, en terreos propiedade dos veciños de Darbo.

Depósito co abrevadero. 2015
O depósito cumpre a normativa vixente para este tipo de infraestruturas, posúe unhas medidas exteriores de 6.5 x 4.5 metros, e unha altura de 2.5 metros. Ademais, para evitar que o depósito sexa unha trampa mortal para a fauna salvaxe e un perigo para as persoas ou acompañantes caninos engadiuse unha “rampa de escape” para evitar afogamentos accidentais (a máis da malla perimetral de protección obrigatoria).

Detalle da "rampa de escape" para a fauna silvestre. 2015
Agardamos non ter que utilizar este depósito nunca, e dende a Comunidade de Montes de Darbo traballamos por este obxectivo. Somos conscientes que os lumes forestais aínda sendo un problema complexo, teñen no seu orixe os monocultivos de especies “amantes do lume” ou as “especies invasoras” como son o eucalipto, acacias e mimosas. A mellor forma de atallalos lumes é a eliminación da base da súa propagación e promover a multifuncionalidade forestal.

sábado, 30 de mayo de 2015

Actuacións de silvicultura na zona de Pedra Cabalgada

A Pedra Cabalgada despois das actuacións de silvicultura. Maio 2015.
Nas pasadas semanas realizáronse actuacións de silvicultura na zona de Pedra Cabalgada, consistentes na poda de castiñeiros e carballos. A poda consiste nun proceso de corta de ramas dunha árbore ou arbusto (realizado coidadosamente por persoal cualificado) para diferentes obxectivos (sanidade forestal, formación para obtención de froito, formación para obtención de madeira de calidade, prevención de incendios forestais, etc.). 

Castiñeiro podado e saneado correctamente. Maio 2015.
A mellor época para realizar as actuacións de poda é ao comezo da actividade vexetativa da árbore, a principios da primavera, así obteremos cicatrizacións das feridas máis rápidas. 

A poda no castiñeiro debe efectuarse cada 2 – 4 anos, alcanzando unha altura da zona podada de polo menos 6 metros, dependendo do aproveitamento (ou non) da masa arbórea. É importante realizar os cortes de forma correcta, un corte limpo e próximo ao fuste principal (respectando o coxinete de inserción da rama a eliminar, ver imaxe adxunta), sen deixar toros que posteriormente podrecen ou dificultan a cicatrización da ferida. A ferramenta debe estar ben afiada e debe desinfectarse con lixivia ao 10-20% cada vez que se cambie de exemplar a podar para evitar a transmisión do cancro do castiñeiro (Cryphonectria parasitica). A utilización de masilla especial para selar as feridas é esencial para manter a sanidade do castiñeiro, pois calquera ferida, por pequena que sexa, é unha porta aberta para que as esporas de Cryphonectria entre a través da codia.

Execución correcta de poda.
Os restos resultantes das podas deben xestionarse segundo procedan de árbores sans (amoreamento nun punto concreto do terreo ou trituración) ou infectados por enfermidades (queima de tódolos restos).

Amoreamento dos restos de poda na Pedra Cabalgada. Maio 2015.