martes, 10 de febrero de 2015

Patrimonio Natural dos montes de Darbo I

Souto de Pedra Cabalgada en outono. Ano 2008.
Introdución 

O Morrazo e especialmente Cangas é unha área cunha forte presión humana que se caracteriza como gran parte do país pola dispersión poboacional. Isto, impide a existencia de áreas naturais cunha boa extensión susceptibles de conteren os parámetros necesarios tecnicamente para seren protexidos.

Dende un punto de vista ecolóxico, poderiamos considerar á península do Morrazo como unha illa. É dicir, un territorio que non ten continuidade co seu entorno natural máis próximo. Isto é debido á instalación de infraestruturas (como son, por exemplo, o Corredor do Morrazo ou, a cada vez máis común, presenza de edificacións) que impiden o intercambio de especies entre os diferentes ecosistemas. E tamén ao deterioro e degradación progresiva das áreas naturais, o que dificulta a existencia de paraxes naturais de importantes dimensións. Isto fai que se incremente aínda máis a importancia de moitas das áreas forestais existentes dentro da península do Morrazo. Tal é o caso dos montes de Darbo. Este territorio actúa como corredor ecolóxico, permitindo a circulación e, polo tanto, o intercambio de especies, entre os montes de O Hío (espazo da Rede Natura 2000 “Costa da Vela”) e os de Coiro.

Bosquete xoven de Carballo (Quercus robur) no Castelo. Ano 2014.

Numerosos individuos (liques, fentos, plantas superiores, réptiles, aves, mamíferos de pequeno e mediano tamaño ...) ven incrementada a súa área de campeo grazas a estes montes. Deste xeito, favorécese o intercambio entre individuos e mitígase, polo tanto, a perda de variabilidade xenética, unha das principais causas da desaparición de especies. Unha especie, pode verse limitada pola ausencia de interaccións con outras, a existencia de corredores que comuniquen os distintos hábitats fai que poidan habitar un maior número de especies, xa que unha superficie de maior tamaño permite a existencia de máis exemplares.

Flora

Desde o punto de vista estritamente botánico, os montes de Darbo están poboadas fundamentalmente por mato, repoboacións forestais e bosques artificiais que teñen a súa orixe nestas repoboacións. Tamén existen pequenos bosquetes naturais cun alto valor biolóxico, ecolóxico, social, cultural e en definitiva patrimonial, únicos no Concello e que poden desenvolver un papel moi importante na rexeneración dos ecosistemas e hábitats da comarca do Morrazo.

Follas de frondosas no chan, monte de Darbo.
O mato domina en moitos dos montes que forman a serra, sobre todo naqueles nas que as abas teñen unha forte pendente. Está constituído fundamentalmente por toxeiras e uceiras, formacións vexetais de importancia capital tanto biolóxica como social e cultural. En contra do que se pensa debido á súa omnipresencia no noso país e sobre todo nas áreas costeiras, estas formacións son moi escasas e restrinxidas a nivel europeo. De feito, están protexidas na Directiva 92/43/CEE da Unión Europea figurando como “hábitats de interese comunitario”. Isto quere dicir que a U.E. considéraos, despois de valorar todos os hábitats presentes no territorio comunitario, como un hábitat ameazado e que debe estar protexido mediante a creación de espazos naturais que conteñan estas comunidades. Un bo exemplo, que motivou a declaración da “Costa da Vela” como integrante da Rede Natura 2000 foron as súas toxeiras-uceiras e non a súa espectacular paisaxe (como adoita pensarse). Ó seu importantísimo valor biolóxico e como patrimonio natural engádeselle a función ecolóxica, xa que estas matogueiras son as responsables de substituir o bosque natural cando este é degradado, e de facilitar a súa recuperación enriquecendo o chan, creando solo e substrato e favorecendo paseniñamente a colonización do bosque. Temos que engadirlle ademais a importancia social xa que o toxo foi utilizado dende antigo como estrume e abono de calidade moi alta e mesmo chegou a ser sementado, constituíndo polo tanto un elemento de moito valor na vida dos nosos antergos. Pero tamén ten unha importantísima función cultural. De feito son moitos os cantares, refráns, coplas, nomes, etc., presentes na cultura popular mesmo chegando a constituír o toxo como unha especie de planta (símbolo) senlleira do país (xunto co carballo, a gaita, etc.). Ata a súa flor ten varios nomes (Xorima, Alecrín, etc.). 

Xorimas de toxo (Ulex europaeus) en Santa Marta.
Os bosquetes naturais que aínda quedan nas zonas máis refuxiadas da serra tamén teñen un excepcional valor como patrimonio natural e cultural. Son carballeiras moi especiais debido a súa situación bioxeográfica, é dicir, na zona máis termófila e mariña do país (ó estar no sur de Galicia e nunha península mariña). É por iso que se mesturan, nestes bosques de carácter europeo por excelencia, especies mediterráneas e as propias europeas contendo unha diversidade moito maior da que xa por si teñen normalmente as carballeiras. Podemos dicir, polo tanto, que son uns bosques únicos resultado dunhas características climáticas singulares e case exclusivas do Morrazo. Como mostra desta alta diversidade dicir que estas carballeiras son das pouquísimas que conteñen érbedo (Arbutus unedo), árbore mediterránea por excelencia da que no Morrazo só se coñecen poucos exemplares en Cangas e Bueu. Pero, ó mesmo tempo tamén está presente nestes mesmos bosques unha das xoias botánicas do Morrazo representando desta volta á flora europea. É o acibo (Ilex aquifolium), especie senlleira e que no Morrazo só ten dúas poboacións, unha en Marín e outra nesta serra en Cangas. Estamos a falar de dúas especies que nin tan sequera aparecen nas carballeiras con máis sona e máis extensas do Morrazo como Coiro-Ermelo (Cangas-Bueu-Moaña), Cela (Bueu) e A Fraga (Moaña). 

Detalle das follas do Érbedo (Arbutus unedo).

Tamén os fentos son importantes nestes bosques húmidos, de feito aparecen ata vinte especies distintas algunhas das cales como a cabriña (Davallia canariensis), son especies que quedan como restos da flora subtropical que houbo en Galicia. Ten unha distribución vencellada ás zonas costeiras de clima moi suave sendo polo tanto unha especie escasa e incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 

Aparecen nestas carballeiras unha morea máis de especies moi interesantes, algunhas delas protexidas e endémicas cuxas descricións polo miúdo farían excesivamente longo este resumo dos valores botánicos pero que cumpriría facelo para amosar a riqueza patrimonial e singularidade no contexto europeo, galego e mesmo morracense que teñen os restos destes bosques cangueses e que sendo parte da nosa identidade estamos a piques de perder. Como apoio a todo o exposto, cómpre subliñar que estes bosques están incluídos tamén na Directiva 92/43/CEE, e polo tanto protexidos atendendo a súa escaseza, singularidade e grao de ameaza. Figuran nesta directiva coa denominación de “Bosques galaico-portugueses con carballo (Quercus robur) e cerquiño (Quercus pyrenaica)”.

Centaurea sphaerocephala en terreos da CMVMC de Darbo en Balea. 

Redactado en Darbo. Novembro de 2007.
Equipo redactor: Alberto Pastoriza Barreiro, David Álvarez Graña, Simón Rial Pousa e Alba Dasairas Bouzada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario